Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 29 mei 2018

Privacybeleid Stopweeshuistoerisme.nl

Stop Weeshuis Toerisme is een campagne van het Better Care Network Netherlands. Better Care Network Netherlands is een open en onafhankelijk netwerk. Het netwerk wordt geleid door een coalitie van organisaties: de stuurgroep. De stuurgroep bestaat momenteel uit acht organisaties – Defence for Children-ECPAT (voorzitter), ICCO/KerkinActie, Stichting Kinderperspectief, SOS Kinderdorpen, UNICEF Nederland, Wereldkinderen, ICS en Wilde Ganzen – die samen verantwoordelijk zijn voor de strategische richting, het beleid en de financiering van het netwerk.

De diensten en functionaliteiten die wij aanbieden via de website stopweeshuistoerisme.nl dragen bij aan het realiseren van de doelstelling van onze campagne. In sommige gevallen verwerken wij daarbij persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het behalen van onze missie en baseren ons daarbij altijd op een wettelijke grondslag uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Defence for Children is voorzitter van de stuurgroep van Better Care Network Netherlands. Dat betekent dat vragen over deze campagne in eerste instantie bij Defence for Children terecht komen. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch

071 516 09 80

Maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

E-mail

Via gegevensbescherming@defenceforchildren.nl  

Post

Defence for Children, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 11103, 2301 EC Leiden

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw naam en e-mailadres alleen wanneer u ons een e-mail stuurt.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • informatie die u zelf deelt in bijvoorbeeld een e-mail
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om informatie en advies te geven aan kinderen, jongeren, ouders, docenten, en andere betrokkenen;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze websites te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gegevensbescherming@defenceforchildren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of totdat u een verzoek indient om de gegevens te verwijderen. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld. Hieronder worden een aantal belangrijke voorbeelden toegelicht.

Google Analytics

Voor de gegevens in Google Analytics hanteren we een bewaartermijn van maximaal 26 maanden.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.

Zo zijn er verschillende partijen die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (denk bijvoorbeeld aan een hostingpartij, Google Analytics of ons emailprogramma). Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Better Care Network Netherlands blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We zullen altijd eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen in gevallen waarin uw toestemming is vereist. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (o.a. met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies
Op www.stopweeshuistoerisme.nl worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

Wel wordt er op de website van Stop Weeshuis Toerisme gebruik gemaakt van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen we bijvoorbeeld het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken, de kwaliteit van onze website testen of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Wij maken op onze website(s) gebruik van analytische en social media cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor we deze informatie gebruiken

Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke onderdelen op de website goed worden gelezen en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

De statistieken die we verzamelen zijn op basis van geanonimiseerd IP-adres en kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. Om ervoor te zorgen dat we veilig en anoniem deze gegevens verzamelen, hebben we de volgende maatregelen getroffen:

– we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics;
– we hebben het laatste octet van elk IP-adres gemaskeerd;
– we hebben ‘gegevens delen’ binnen ons Google Analytics account uitgezet;
– we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Cookies:        Google Analytics
Functie:         Meten websitebezoek
Naam:            _ga

Bewaartermijn:    26 maanden

Naam:            _gat

Bewaartermijn:    24 uur
Naam:            _gid

Bewaartermijn:    1 sessie

Social media cookies

Op sommige pagina’s van stopweeshuistoerisme.nl worden filmpjes van YouTube getoond. Normaal gesproken plaatst YouTube dan cookies op een website. We hebben de filmpjes echter toegevoegd middels een no-cookie code. Hierdoor worden de YouTube cookies niet geplaatst.

De social media cookies worden na uw bezoek van onze website(s) weer gewist. Analytische cookies worden niet automatisch gewist. Wilt u ervoor zorgen dat deze alsnog niet worden opgeslagen, dan zult u ze zelf moeten verwijderen.

Zie voor informatie over het verwijderen van cookies dit stappenplan van de Consumentenbond.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Uw rechten als het gaat om persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft de verstrekker van persoonsgegevens een aantal belangrijke rechten, zoals het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken en het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wie zijn gegevens wil inzien, aanpassen, laten verwijderen of overdragen kan contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Defence for Children, per e-mail via gegevensbescherming@defenceforchildren.nl of per telefoon via 071 516 09 80.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.